Privacyverklaring

Van der Werf Accountancy, gevestigd aan de Drijver 135, 3144GD Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

E van der Werf RA is de Functionaris Gegevensbescherming van Van der Werf Accountancy. Hij is te bereiken:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Werf Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op uzelf, maar ook op uw partner, ouders, kinderen, of uw personeelsleden.

De gegevens die u ons verstrekt worden nooit zonder uw opdracht of nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
– bankrekeningnummer
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)

Onze website

Via onze website worden geen gegevens verzameld over websitebezoekers. Van der Werf Accountancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Van der Werf Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens primair voor onze dienstverlening aan u, waarvoor u ons opdracht heeft gegegen en waarvoor u ons de benodigde gegevens verstrekt. Overige doeleinden waarvoor deze gegevens gebruikt worden:

– facturering van verleende diensten
– verzenden van onze nieuwsbrief
– communicatie, telefonisch, via email of Whats App indien nodig om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren, of om u te informeren over onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming

Van der Werf Accountancy neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van der Werf Accountancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Werf Accountancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Permanente gegevens

Zolang een klantrelatie met ons kantoor bestaat zullen veel permanente gegevens bewaard worden voor zover noodzakelijk of in het belang van onze relaties nodig voor onze dienstverlening. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de aanwezige persoonsgegevens door ons gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn (7 of 10 jaar) worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Werf Accountancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Werf Accountancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Werf Accountancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar edwin@vdwaccountants.nl.

Van der Werf Accountancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Werf Accountancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via edwin@vdwaccountants.nl

 

Maassluis, 9 november 2019

 

Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy