Concrete maatregelen Lente-akkoord

June 12, 2012

Na het vallen van het kabinet Rutte kon door de samenwerking van vijf fracties een begrotingsakkoord voor 2013 worden afgesloten, het zogenaamde Lente-akkoord. Volgens dit akkoord zijn ingrijpende maatregelen nodig om de overheidsfinanciën op orde te houden en te voorkomen dat ons begrotingstekort te veel stijgt. Inmiddels zijn de specifieke uitwerkingen van de in het akkoord opgenomen maatregelen bekend.  

Belangrijke maatregelen zijn:

Sociale zekerheid

 • Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd, in 2019 is deze dan 66 jaar
 • Niet invoeren van een nieuwe werkbonus voor oudere werkenden
 • Afschaffing werkbonus voor 62-plussers
 • Werkgevers gaan de eerste zes maande WW betalen, er komt één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen en er komt een individueel recht op scholing bij ontslag

Zorg

 • Per 2013: rollator uit basispakket en een eigen bijdrage voor gehoortoestellen en per ligdag in een instelling voor medisch specialistische zorg van € 7,50
 • Beperking vrijstelling BTW per 2013 voor gezondheidskundige verzorging van de mens tot BIG-beroepsbeoefenaren die behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep

Woningmarkt

 • Overdrachtsbelasting structureel 2% voor woningen, dus ook na 30 juni 2012
 • Per 2013: beperking rente-aftrek voor nieuwe hypotheken die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair worden afgelost
 • Hypotheekrente-aftrek voor bestaande hypotheken blijft ongewijzigd

Vergroening

 • Per 2013: afschaffing onbelaste vergoeding woon-werkverkeer, voor alle vervoerswijzen. Voor zakelijke reizen kan wel een onbelaste vergoeding worden verstrekt
 • Percentage vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat in 2013 naar 1,6% en in 2014 naar 2,1%
 • Per 2013: woon-werkkilometers voor de lease-auto worden als privé gezien. Bestaande gevallen worden geëerbiedigd
 • Per 2013: afschaffing heffingskorting (sociaal ethisch, cultureel en durfkapitaal) en de hieraan gerelateerde vrijstellingen

Veiligheid

 • Terugdraaien wetsvoorstel Griffierechten, geen verhoging griffierechten

Overige belastingen

 • Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met 2% punt verhoogd, in 2013 wordt de BTW-verhoging deels teruggesluisd via de inkomstenbelasting
 • BTW op podiumkunsten en kunstvoorwerpen per 1 juli 2012 naar 6%
 • Beperking aftrek deelnemingsrente
 • Geen afschaffing belasting op alcoholvrije dranken
 • Verhoging accijns op tabak en alcohol


Copyright 2012-2024 Van der Werf Accountancy